CARANTINĂ de joi dimineață în două sate din județul Botoșani

CARANTINĂ de joi dimineață în două sate din județul Botoșani

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) a adoptat hotărârile privind instituirea măsurii de carantinare în satele Tudora și Roma.

Instituirea măsurii de carantinare în cele două sate se aplică de pe 23 septembrie 2021, ora 6:00 pentru o perioadă de 14 zile.

În tot acest timp polițiștii și jandarmii vor efectua controale.

HOTĂRÂREA nr.63 din 22.09.2021 privind propunerea instituirii măsurii de carantinare zonală pentru  comuna ROMA, sat Roma, judeţul Botoşani
și
HOTĂRÂREA nr.64 din 22.09.2021 privind propunerea instituirii măsurii de carantinare zonală pentru  comuna TUDORA, sat Tudora, judeţul Botoşani

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani

Având în vedere recrudescența cazurilor confirmate de COVID-19 în comuna Roma, sat Roma și comuna TUDORA, sat Tudora, județul Botoșani, care a dus la înregistrarea unei incidențe cumulate/UAT de peste 6/1000 de locuitori, precum și constatarea nerespectării măsurilor legale în vigoare,
în conformitate cu:
- art. 5, alin (3), lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 7, alin (5) şi art. 12 alin (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 3 din anexa nr. 3 la Hotărârea de Guvern nr. 932 din 09 septembrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată și completată de Hotărârea de Guvern nr. 990 din 17 septembrie 2021;
- art. 11, alin (3) din Hotărârea de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- art. 3, alin (4) din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare;
Văzând analiza de risc a Direcţiei de Sănătate Publică Botoşani nr. 17002 din 22.09.2021, pentru perioada 03.09.2021 – 16.09.2021, zonă de focar sat Roma, comuna Roma, județul Botoșani,
Luând în considerare avizul Institutului Național de Sănătate Publică nr. INSP/CNSCBT 16866 din 22.09.2021 cu privire la carantinarea satului Roma, comuna Roma, județul Botoșani,
În temeiul drepturilor conferite de Hotărârea Guvernului nr. 1491 din 9 septembrie 2004, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu completările şi modificările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată şi modificată prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, cu completările şi modificările ulterioare;

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE:

Art. 1. (1) Se solicită Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei emiterea Ordinului Comandantului Acţiunii pentru instituirea măsurii de carantină zonală, începând cu data de 23.09.2021, ora 06.00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru satul Roma, comuna Roma județul Botoșani.
(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin (1) este delimitat de următoarele coordonate geografice, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre:
1. 47°50'45.2"N 26°35'32.7"E (47.845896, 26.592416);
2. 47°49'17.4"N 26°36'52.9"E (47.821509, 26.614691);
3. 47°50'20.7"N 26°34'41.9"E (47.839083, 26.578299);
4. 47°50'04.3"N 26°37'45.7"E (47.834532, 26.629368);

Art. 2.(1) Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prevăzute la art. 1, alin (2) prin alte zone şi căi de acces în afara celor deschise circulaţiei publice, pe drumurile judeţene, comunale şi forestiere.
(2) Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din satul  Roma, comuna Roma județul Botoșani, se va realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani și Inspectoratul de Poliție al Județului Botoșani.

Art. 3. Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor este interzisă, cu excepţia motivelor bine justificate, prevăzute în prezenta hotărâre, pe baza declaraţiei pe proprie răspundere (anexă), legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator (anexă).

Art. 4. Se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru persoanele cu domiciliul, reședința sau adresa declarată sau care se află din orice motiv în zona carantinată menționată la art. 1, alin (2):
1. Pentru intervalul orar 05:00 - 20:00, în interiorul zonei menționate la art.l, se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
a) deplasarea persoanelor pentru administrarea vaccinului împotriva virusului Sars-CoV-2;
b) deplasarea în interes profesional, între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
c) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
d) deplasarea pentru asistență medicală/participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament /deplasarea în scopul donării de sânge;
e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanei, precum și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole/ deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
h) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, efectuate în localitatea de domiciliu sau în alte localități, în cazul în care acestea nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
i) alte motive temeinic justificate, precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei rude/afin sau persoane aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
j) deplasarea în vederea obținerii de documente pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege (acte de stare civilă, certificat de înmatriculare, permise, pașapoarte etc);
k) deplasarea în vederea îngrijirii unei proprietați din altă localitate.
2. Pentru intervalul orar 20:00 - 05:00, circulația persoanelor în afara locuinței /gospodăriei este interzisă, cu următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul /locurile de desfașurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală și care nu poate fi amânata și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistență a persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie.
3. În/și din zonele menționate la art.1 este permisă intrarea și ieșirea pentru:
a) transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea populației;
b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau lucrative în zona carantinată (economice, apărare și ordine publică, securitate națională, sanitară, sanitar-veterinară, situații de urgență, administrație publică locală, asistență și protecție socială, juridică și judiciară, servicii de utilitate publică, agricultură, alimentație publică, comunicații și transporturi);
c) persoanele care locuiesc în zona carantinată sau în afara zonei carantinate își desfășoara activitatea profesională în afara sau în interiorul zonei carantinate;
d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță (urgențe medicale);
g) deplasarea în vederea obținerii de acte oficiale (acte de stare civilă, certificate de înmatriculare, permise, pașapoarte etc);
h) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, efectuate în localitatea de domiciliu sau în alte localități, în cazul în care acestea nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
4. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere.
5. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere.
6. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locul activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.
7. În interiorul localităților se interzic circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.

Art. 5. În zona prevăzută la art. 1, alin (2) se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru persoanele care se află în tranzit:
1. Se permite tranzitarea localităţii carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestuia, fiind interzisă oprirea în localitate.
2. Prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani se vor stabili căile de circulaţie care tranzitează zona respectivă şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin mijloacele mass-media a acestei măsuri.

Art. 6. În zona carantinată se propune instituirea următoarelor măsuri suplimentare:
1.Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor de protecție sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne;
2. Slujbele religioase cu caracter privat în lăcașurile de cult (botezuri, cununii, înmormântări) se desfășoară cu asigurarea unei suprafețe de minim 4 mp pentru fiecare participant și cu respectarea regulilor de protecție sanitară.
3. Activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber se desfășoară cu participarea a cel mult 6 persoane care nu locuiesc împreună;
4. Activitățile de pregătire fizică a sportivilor profesioniști, legitimați și/sau de performanță în spații deschise și/sau închise se realizează cu respectarea regulilor de protecție sanitară și distanțare între participanți;

Art. 7. În zona prevăzută la art. 1, alin (2), se interzic următoarele activități:
1. Organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise;
2. Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in;
3. Desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;
4. Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și/sau deschise;
5. Organizarea și desfășurarea de activități în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte;
6. Organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spații închise cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă;
7. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nonalcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și/sau exteriorul clădirilor. Se permite comercializarea produselor doar în sistem "take- away"(la pachet) și/sau catering;
8. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiati în domeniul jocurilor de noroc, excepție făcând agențiile cu sistem loto (bilete jucate în sistem automatizat) și loz;
9. Toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective care se desfășoară în spații închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;
10. Organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor și piețelor de vechituri în spații închise.

Art.8. (1) Se limitează programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare până la ora 18:00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant care pot avea program non-stop.
(2)Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/hypermarketuri la maximum 30% din capacitate cu respectarea normelor de sănătate publică și distanțare fizică;
(3)În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limiteaza accesul persoanelor astfel încat să se asigure 8 mp/persoană cu respectarea normelor de sănătate publică și distanțare fizică;

Art.9. Operatorii economici care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri/porniri doar în stațiile pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de sănătate publică și distanțare fizică.

Art.10. Comandantul intervenţiei se numește Inspectorul Șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoşani – col. Cristian BOARIU. În exercitarea atribuțiilor de serviciu se vor pune în aplicare măsurile stabilite prin Planul cadru integrat de acțiune al M.A.I..

Art. 11. Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Botoşani va evalua şi prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor şi va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii, va stabili un calendar periodic pentru dezinfectarea spațiilor publice, la un interval de 48 de ore și va urmări îndeplinirea acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în cauză, va îndruma și implica medicii de familie de pe raza localităților în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate/carantinate la domiciliu și acordarea asistenței medicale populației din zona respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienți oncologici etc.) și va supraveghea colectarea deșeurilor medicale în cadrul contractual cu cabinetele medicilor de familie și asigurarea respectării normelor specifice acestei activități.

Art. 12. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei, adoptate în prezenta hotărârâre. 

Art. 13. Se deleagă Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Botoşani pentru transmitere la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei a documentelor necesare în vederea emiterii Ordinului Comandantului Acţiunii pentru instituirea pe o perioadă de 14 zile, a măsurii de carantinare zonală pentru localitățile prevăzute la art. 1, alin (2).

Art. 14. (1) După emiterea Ordinului Comandantului Acţiunii pentru instituirea pe o perioadă de 14 zile, a măsurii de carantinare zonală pentru satul Roma, comuna Roma județul Botoșani, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani va adopta o nouă hotărâre în cazul în care sunt prevăzute măsuri suplimentare în ordinul mai sus menţionat.
(2) Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Roma va analiza setul de hotărâri pentru carantinare şi va particulariza măsurile la specificul local. Reprezentantul legal (preşedinte C.L.S.U.) va comunica aceste măsuri celor responsabili cu aplicarea lor.
Art. 15. Hotărârile adoptate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani până la data adoptării prezentei hotărâri şi care fac referire la măsurile ce trebuie implementate la nivelul satului Roma, comuna Roma județul Botoșani, îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 16. Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani va comunica prezenta hotărâre tuturor membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani şi către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Roma, pentru punere în aplicare, potrivit competenţelor. Totodată, hotărârea se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului – Județul Botoșani.

Stirea anterioara

Șofer român de TIR, mort într-o parcare din Germania, după ce a fost prins între două semiremorci

Stirea Urmatoare

Cățel salvat de pompieri dintr-un cămin dezafectat

Va rugam sa folositi un limbaj decent; mesajele postate vor fi validate de un Moderator inainte de a fi publicate pe site.

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.

Site-ul www.ziarebotosani.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.